GEVINSTREALISERING

(BETA)

Hvor mye sparer du ved bruk av video?

Med SMARTsams app for gevinstrealisering så kan du enkelt registrere de møtene du gjennomfører via video og umiddelbart se hva du har spart i reisetid, kostnader, og ikke minst miljøbesparelsen.

 

Prosjektbeskrivelse

Meld. St. nr. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023) og sluttrapport for Medisinsk avstandsoppfølging1 har et klart mål om at teknologi kan erstatte oppmøte hos eller av helsepersonell, hos fastleger, hjemmesykepleie, på sykehus, hos privatpraktiserende spesialister og annet helsepersonell.  

En skalering av nye helsetjenesteformer vil gi pasienter økt mulighet til å motta sine helsetjenester der de er, når de trenger det og få bedre oppfølging enn i dag. Ledere og ansatte skal sikre gode helsetjenester til sine innbyggere og pasienter. Gjennom bruk av videokonferanse i medisinsk avstandsoppfølging, kan helsetjenester utføres med reduserte kostnader, mer effektivt, uten at kvalitet forringes og med store miljøgevinster 

SMARTsam AS (SMARTsam) har et pågående samarbeid med en gruppe utviklingspartnerne. Partnerne har behov for å komme raskere og mer smidig i gang med bruk av teknologi generelt og videokonferanse spesielt. De har i markedsavklaringsperioden (2017-2019), definert sine behov og ønsker for mulig løsning.  

Gevinstmåling er definert som et stort behov ved endring av praksis. SMARTsam har høsten 2019 startet utviklingen av et slikt verktøy basert på beskrevet Minimal Viable Product (MVP). Verktøyet er i dag en prototype, men skal i utviklingsfase 2 bli et automatisert verktøy, der brukerne kan registrere direkte i en webapp-løsning.

Gevinstmålingsappen

Gevinstmålingsverktøyet vil bidra til forenklet dokumentasjon og synliggjøring av gevinster ved endret praksis, der videokonferanse tas i bruk som del av Medisinsk avstandsoppfølging1 

Verktøyet registrerer: 

 1. Antall møter 
 2. Formål med møtet 
 3. Antall deltakere i møtet 
 4. Innspart reiselengde 
 5. Innspart ressursbruk 
 6. Innsparte kostnader 
 7. Reisemåte 
 8. Kvalitet på møtet 
 9. Benyttet utstyr 
 10. Innspart C02 gevinst 

Kundene oppnår oversikt over virksomhetsdata som etterspørres i en sektor som er under stadig påtrykk om å spare og effektivisere tjenestene sine til beste for pasientene.   

Utviklingspartnere

I hele prosjektperioden har representanter for følgende aktører deltatt i kjernegruppa i prosjektet og bidratt inn med sin tid og kunnskap:  

 1. SI (Avdeling for helseteknologi og FoU) 
 2. Sunnaas Sykehus (Avdeling for innovasjon og e-helse) 
 3. Universitetssykehuset i Nord Norge (Kvalitets- og utviklingsavdeling) 
 4. Gran Kommune (Kommuneoverlege) 
 5. Jevnaker kommune (IKT Helse- og omsorg) 
 6. Sykehuspartner HF (Telekom) 
 7. Norsk Helsenett (Videotjenesten) 
 8. Advanced Medical Support (Virtuell alarmsentral, privat aktør) 
 9. Team&Samspill (Kurstilbydere/samarbeidspartnere) 

Kom i gang med gevinstmåling

Fyll inn din kontaktinformasjon og vi vil kontakte deg når appen er klar.

Sett meg på kontaktlisten